Αξιολόγηση Εθνικών και Ευρωπαικών Έργων

Η αξιολόγηση ενός έργου ή ενός συνόλου δράσεων τόσο από τους ωφελούμενους, πραγματικούς και δυνητικούς, όσο και από το σύνολο των συντελεστών αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο μέτρο ποιότητας και αριστείας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

Βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι η παροχή προς στους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων της κατάλληλης πληροφόρησης, των στοιχείων εκείνων, καθώς και των εκτιμήσεων που αφορούν στην αποτελεσματικότητα, στην αποδοτικότητα και στις επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) του έργου, έτσι ώστε να μπορεί εκ μέρους των επικεφαλής του προγράμματος να διαμορφωθεί µια έγκυρη και αντικειμενική εικόνα, τόσο για το βαθμό επίτευξης σταδιακά των προβλεπόμενων στόχων, όσο και για την επικαιρότητα τους.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα εποικοδομητικά, καθώς βοηθούν  όχι µόνο να αποτιμηθεί η επιτυχία ενός έργου αλλά και να παραχθεί γνώση για το σημείο εκκίνησης ανάλογων έργων στο μέλλον.

Η Knowledge Brokers διαθέτει πολυετή εμπειρία στην αξιολόγηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Έργων. Η εμπειρία αυτή μας έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός συνόλου μεθόδων και εργαλείων που αξιοποιούνται για την υλοποίηση δράσεων και ενεργειών αξιολόγησης στο πλαίσιο μίας ολιστικής προσέγγισης.  

Ενδεικτικά οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται από την εταιρία  είναι:

  1. Μοντελοποίηση διαδικασίας αξιολόγησης βάσει στόχων
  2. Ανάλυση συνεκτικότητας και συνέπειας στόχων-αποτελεσμάτων
  3. Μέτρηση και ανάλυση ικανοποίησης εμπλεκομένων και ωφελούμενων
  4. Στρατηγική ανάλυση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Η Knowledge Brokers έχει αναπτύξει ένα πληροφοριακό σύστημα Ικανοποίησης Ωφελούμενων – Εμπλεκομένων (BSSB Web) που χρησιμοποιεί για για την υλοποίηση έργων αξιολόγησης, το οποίο επιτρέπει γρήγορο σχεδιασμό ερευνών, γρήγορη υλοποίησή τους, συλλογή απαντήσεων μέσω web και αυτόματη ανάλυση των αποτελεσμάτων με χρήση προηγμένων τεχνικών πολυκριτήριας ανάλυσης. Η χρήση του BSSB Web επιτρέπει σημαντική μείωση του κόστους και χρόνου υλοποίησης ερευνών ικανοποίησης λόγω αφενός της αυτόματης καταχώρησης των απαντήσεων μέσω web και αφετέρου λόγω της αυτοματοποιημένης πολυκριτηριακής και στατιστικής ανάλυσης των απαντήσεων.