Σύστημα Ικανοποίησης Εργαζομένων

Το Σύστημα Ικανοποίησης Εργαζομένων υποστηρίζει την έρευνα για την ικανοποίηση των εργαζομένων παρέχοντας στον ερευνητή - χρήστη του συστήματος -τα απαραίτητα εργαλεία.

Στην έννοια της εργασιακής ικανοποίησης έχουν αποδοθεί πολλοί διαφορετικοί ορισμοί από τους επιστήμονες του χώρου. Κάποιοι ορίζουν την “εργασιακή ικανοποίηση” ως όλα τα χαρακτηριστικά της εργασίας αυτής κάθε αυτής  και του εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι εργαζόμενοι ίσως βρουν ανταμοιβή, πληρότητα και ικανοποίηση ή αντίθετα αναπτύξουν αισθήματα εκνευρισμού και δυσαρέσκειας.

Αρκετές ερευνητικές προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί στην ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στην ικανοποίηση των πελατών, στην ικανοποίηση του προσωπικού και στη οικονομική βιωσιμότητα ενός οργανισμού. Το βασικό αποτέλεσμα των ερευνών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ικανοποιηθεί το σύνολο των πελατών μιας επιχείρησης, αν δεν επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού. Το επιχείρημα ότι η κερδοφορία, η ικανοποίηση του προσωπικού και η ικανοποίηση των πελατών δεν μπορούν να συνυπάρξουν, χρησιμοποιείται συχνά από τους υπέρμαχους του «σφιχτού», προσανατολισμένου στα αποτελέσματα, management που βασίζεται στη λογική ότι η χαλαρή πολιτική σε θέματα προσωπικού οδηγεί σε μείωση της παραγωγικότητας και αύξηση του κόστους.

Το σύστημα ενδεικτικά υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες:

 • Διαχείριση - Προγραμματισμός έρευνας
 • Δημιουργία ή επιλογή ερωτηματολογίου
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου μέσω διαδικτύου
 • Eισαγωγή απαντήσεων από τυπωμένα ερωτηματολόγια
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας συμπλήρωσης ερωτηματολογίων
 • Παραγωγή αναφορών
 • Στατιστική περιγραφή των απαντήσεων
 • Σημαντικότητα κριτηρίων
 • Συνολικές και μερικές συναρτήσεις της ικανοποίησης των εργαζομένων
 • Γραφήματα
 • Στατιστικούς πίνακες
 • Αποτελέσματα της έρευνας – προτάσεις