Σύστημα Αξιολόγησης Εργαζομένων

Το Σύστημα περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων, τα οποία αποβλέπουν στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων για τη συστηματοποίηση των οργανωτικών λειτουργιών που αφορούν στην αξιολόγηση του προσωπικού.

Προκειμένου η επιχείρηση να μπορεί να αξιολογήσει το ανθρώπινου δυναμικό, το Σύστημα παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού της απόδοσης κάθε εργαζόμενου αλλά και της απόδοσης ενός τμήματος, μια διεύθυνσης ή συνολικά της επιχείρησης.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα,

  • σε επίπεδο ικανοτήτων και
  • σε επίπεδο απόδοσης

Για την αξιολόγηση κάθε εργαζόμενου το Σύστημα συγκρίνει αφενός το προφίλ ικανοτήτων του εργαζόμενου με αυτό της θέσης που κατέχει και αφετέρου τους στόχους απόδοσης που έχει επιτύχει με αυτούς που του έχουν τεθεί.

Βασικά εργαλεία αξιολόγησης είναι τα ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια που θα πρέπει να παρέχονται προς συμπλήρωση στους εργαζομένους. Το προτεινόμενο Σύστημα υποστηρίζει την πλήρη διαχείριση ολοκληρωμένων κύκλων αξιολόγησης και συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής λειτουργικές δυνατότητες:

  • Δημιουργία νέας αξιολόγησης
  • Ανάπτυξη δομημένων ερωτηματολογίων ανάλογα με τις ανάγκες αξιολόγησης
  • Επιλογή ημερομηνιών έναρξης και λήξης της αξιολόγησης
  • Ρυθμίσεις των αποτελεσμάτων σε σχέση με την δυνατότητα εμφάνισης ή όχι αυτών στους συμμετέχοντες
  • Επιλογή αξιολογούμενων και αξιολογητών ανά περίπτωση
  • Παρακολούθηση διαδικασίας συμμετοχής σε ένα κύκλο αξιολόγησης
  • Επεξεργασία στοιχείων αξιολόγησης
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων (στατιστικά αποτελέσματα, συχνότητα απαντήσεων, υπολογισμός βαθμολογίων)

Ο υπολογισμός της συνολικής αξιολόγησης εξαρτάται από τη βαρύτητα που δίνει η επιχείρηση στο ένα ή στο άλλο επίπεδο ή ακόμα και στα επιμέρους χαρακτηριστικά τους. Για το λόγο αυτό το σύστημα επιτρέπει στο χρήστη να διαμορφώσει τους παραμέτρους που θα καθορίσουν τον τελικό βαθμό της αξιολόγησης, αποδίδοντας σε αυτές βαθμούς σημαντικότητας.