Σύστημα Αξιολόγησης Έργων

Το Σύστημα Αξιολόγησης Έργων είναι ουσιαστικά ένα Σύστημα Ικανοποίησης Ωφελούμενων – Εμπλεκομένων που παρέχει τη δυνατότητα κάθε φορέα να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως:

 • Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των Μελών της Ομάδας Έργου, των Εμπλεκομένων στην υλοποίηση και των Ωφελούμενων ενός έργου;
 • Ποιό είναι το επίπεδο σημαντικότητας αυτών των παραγόντων;
 • Σε τι βαθμό είναι ικανοποιημένοι οι Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση και οι Ωφελούμενοι ενός έργου;
 • Ποιο είναι το επίπεδο ικανοποίησης των Εμπλεκομένων στην υλοποίηση και των Ωφελούμενων ενός έργου σε σύγκριση με τα χαρακτηριστικά του έργου;
 • Ποιο είναι το συνολικό επίπεδο ικανοποίησης των Εμπλεκομένων στην υλοποίηση και των Ωφελούμενων ενός έργου;
 • Ποιοι παράγοντες που συμβάλουν στην ικανοποίηση των Εμπλεκομένων στην υλοποίηση και των Ωφελούμενων ενός έργου πρέπει να βελτιωθούν;

Το σύστημα λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του φορέα υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες:

 • Διαχείριση έρευνας ικανοποίησης
 • Προγραμματισμός έρευνας ικανοποίησης
 • Δημιουργία ή επιλογή ερωτηματολογίου
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου μέσω διαδικτύου
 • Περιβάλλον εισαγωγής απαντήσεων από τυπωμένα ερωτηματολόγια
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας συμπλήρωσης ερωτηματολογίων
 • Παραγωγή αναφορών

Το Σύστημα υποστηρίζει την έρευνα για την ικανοποίηση των Εμπλεκομένων στην υλοποίηση και των Ωφελούμενων ενός έργου παρέχοντας στον ερευνητή – χρήστη του συστήματος -  τα απαραίτητα εργαλεία.

Τα δεδομένα αναλύονται με χρήση της μεθόδου MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis). Η μέθοδος αυτή αντλεί δεδομένα από την έρευνα ικανοποίησης και ενοποιεί τις διάφορες προτιμήσεις σε μια συνάρτηση ικανοποίησης. Το κύριο πλεονέκτημα σε αυτή την προσέγγιση είναι ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον ποιοτικό παράγοντα της κρίσης και των προτιμήσεων των πελατών. Όταν αναλυθούν τα δεδομένα, η διοίκηση έχει μια συνολική εικόνα της ικανοποίησης των Εμπλεκομένων στην υλοποίηση και των Ωφελούμενων ενός έργου.

Στις αναφορές αποτελεσμάτων που παράγει το BSSB παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας. Oι αναφορές περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, τα ακόλουθα:

 • Στατιστική περιγραφή (συχνότητες απαντήσεων) των αρχικών και τελικών ερωτήσεων
 • Στατιστική περιγραφή (συχνότητες απαντήσεων) των ερωτήσεων που αφορούν στα κριτήρια ικανοποίησης
 • Σχετική σημαντικότητα κριτηρίων
 • Δείκτες συνολικής και μερικής ικανοποίησης των Εμπλεκομένων στην υλοποίηση και των Ωφελούμενων ενός έργου
 • Δείκτες συνολικής και μερικής απαιτητικότητας των Εμπλεκομένων στην υλοποίηση και των Ωφελούμενων ενός έργου
 • Διαγράμματα δράσης και βελτίωσης
 • Γραφήματα σε μορφή πίτας και στηλών