Διαχείριση Έργων

Η εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης έργου με σκοπό την ορθή υλοποίηση σύνθετων έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα ποιότητας σε ότι αφορά στη σωστή υλοποίηση του έργου, εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της τεχνικής, διοικητικής και οικονομικής δραστηριότητας του κάθε έργου. Στόχος μας είναι η ενίσχυση των σχέσεων με τους πιθανούς εταίρους του έργου, η σωστή διακυβέρνηση των διαδικασιών, των ροών πληροφοριών και εγγράφων, καθώς επίσης των σχέσεων με τους εξωτερικούς φορείς (φορείς χρηματοδότησης, εποπτικές και διαχειριστικές αρχές, κλπ).

Προγραμματισμός & Διαχείριση Σύνθετων Έργων

Ο Προγραμματισμός και η Διαχείριση ενός σύνθετου έργου, απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία δεδομένου ότι μπορεί να αποτελεί ένα έργο υψηλής πολυπλοκότητας. Η εταιρεία μας για την ορθή ολοκλήρωση ενός τέτοιου έργου πραγματοποιεί ένα σύνολο σύνθετων δραστηριοτήτων σχεδιασμού, οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου που περιλαμβάνει:

 • έγκαιρη επίτευξη στόχων με αντίστοιχη τήρηση περιορισμών (περιορισμός χρόνου και ανάλωσης πόρων),
 • ορθή οικονομική διαχείριση (εξασφάλιση διάθεσης πόρων στον κατάλληλο χρόνο),
 • επίτευξη ορθής επικοινωνίας για την σωστή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων στο έργο,
 • σωστός καθορισμός και τήρηση προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας εκτέλεσης,
 • έγκαιρη και σωστή λήψη αποφάσεων σε συγκεκριμένα κρίσιμα σημεία της πορείας του έργου.

Προτεραιότητα της Knowledge Brokers  είναι η Διασφάλιση της Ποιότητας καθόλη την πορεία του έργου. Για την εταιρεία μας η Διασφάλιση της Ποιότητας περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από έναν απλό Έλεγχο Ποιότητας. Αποτελεί μία συνεχή προσπάθεια επίτευξης βέλτιστων αποτελεσμάτων χωρίς σπατάλη χρόνου και πόρων.

Η διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας, διαχειρίζεται παραμέτρους όπως:

 • διασφάλιση συμμόρφωσης προδιαγραφών στις προδιαγραφές και στις απαιτήσεις του έργου,
 • διασφάλιση της βέλτιστης διαχείρισης των πόρων του έργου,
 • προσδιορισμός σημείων ελέγχου και διαδικασιών έγκρισης,
 • διεξαγωγή αναθεωρήσεων και ελέγχων ποιότητας.

Υποβολή Επενδυτικών Σχεδίων προς Χρηματοδότηση

Η εταιρεία μας  διαθέτοντας στελέχη με πολυετή εμπειρία στη υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων, από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε κάθε προς υλοποίηση επένδυση, να τύχει της μέγιστης δυνατής δημόσιας χρηματοδότησης.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, στην εταιρεία μας λειτουργεί εξειδικευμένο Τμήμα, που υποστηρίζει όλους τους πελάτες μας, τόσο στην αναζήτηση και επιλογή των κατά περίπτωση καταλληλότερων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όσο και στην ένταξή της τους σε αυτά.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πιο συνηθισμένες πηγές δημόσιας χρηματοδότησης:

 • Αναπτυξιακός Νόμος
 • Επιχειρησιακά Προγράμματα
 • Δράσεις Περιφερειακής Ανάπτυξης από ΕΕ

Οι δράσεις χρηματοδότησης μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα είδη ενισχύσεων όπως:

 • επιχορήγηση επένδυσης,
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης,
 • φορολογικές απαλλαγές
 • επιδότηση απασχόλησης

Ο επενδυτής με την καθοδήγηση και την υποστήριξη των συμβούλων της εταιρείας μας, μπορεί να επιλέξει μία ή περισσότερες πηγές δημόσιας χρηματοδότησης, προκειμένου να επιτύχει τη χαμηλότερη δυνατή ιδιωτική ή δανειακή συμμετοχή στην υλοποίηση του επενδυτικού έργου. Στο στάδιο της καθοδήγησης, ο υποψήφιος επενδυτής ενημερώνεται πλήρως για τις ευκαιρίες αλλά και τις πιθανές δυσκολίες κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού προγράμματος, ώστε να οδηγηθεί στη σωστότερη απόφαση.

Η Knowledge Brokers  αναλαμβάνει την σύνταξη του φακέλου οικονομοτεχνικής μελέτης της επένδυσης καθώς και των συνοδευτικών μελετών, σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε χρηματοδοτικού προγράμματος. Εγγύηση της θετικής αξιολόγησης της αιτούμενης χρηματοδότησης, αποτελεί η υψηλή ποιότητα του υποβληθέντος φακέλου, που οφείλεται στην πολύχρονη πείρα των στελεχών της εταιρείας μας.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών της εταιρείας μας, προς τον πελάτη, συνεχίζεται και μετά την έγκριση της ένταξης με δυνατότητα  Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Έργων.

Διαχείριση, Παρακολούθηση και Ολοκλήρωση Επενδυτικών Έργων

Στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη Διαχείριση, Παρακολούθηση και Ολοκλήρωση των εγκεκριμένων Επενδυτικών Έργων παρέχοντας διαρκή υποστήριξη σε λογιστικό και διοικητικό επίπεδο, μέχρι το στάδιο των εκταμιεύσεων αλλά και της αποπληρωμής κάθε έργου, έτσι ώστε να διασφαλισθεί αξιοποίηση του συνόλου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Τα βήματα που ακολουθούνται για διαχείριση του έργου είναι τα εξής:

 • Οργάνωση – Δόμηση,
 • Σχεδιασμός και Εκτίμηση,
 • Παρακολούθηση και Έλεγχος,
 • Αξιολόγηση Αλλαγών,
 • Συντονισμός Εμπλεκομένων Μερών, και
 • Ολοκλήρωση

Υλοποίηση & Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων

Η εταιρεία διαθέτει πολυετή εμπειρία στην Υλοποίηση και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία μας, εξασφαλίσουν υψηλά επίπεδα ποιότητας για ό,τι αφορά την ορθή υλοποίηση του έργου, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της τεχνικής, διοικητικής και οικονομικής δραστηριότητας, της ενίσχυσης των εταιρικών σχέσεων, της σωστής διακυβέρνησης των διαδικασιών, των ροών πληροφοριών και εγγράφων, καθώς επίσης των σχέσεων με ττις Αρχές Διαχείρισης κάθε Έργου.

Ενδεικτικά παρέχονται υπηρεσίες για:

 • την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση προγραμμάτων και για την ομαλή υλοποίηση των δράσεων, με την Αρχή Πληρωμής/Πιστοποίησης, την Διαχειριστική  Αρχή/Τεχνική Γραμματεία, και τους εταίρους του προγράμματος.
 • τη τεχνική υποστήριξη για την ομαλή υλοποίηση όλων των δράσεων του έργου
 • την οικονομική διαχείριση, χρηματοοικονομική παρακολούθηση του έργου και παραγωγή των απαιτούμενων εκθέσεων
 • την παρακολούθηση των διαδικασιών και του χρονοδιαγράμματος ,υποστήριξη για την παραλαβή των παραδοτέων από όλους τους εταίρους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε εγκεκριμένου προγράμματος
 • την υποστήριξη για την διοργάνωση διακρατικών συναντήσεων και εκδηλώσεων
 • την τεχνικό-διοικητική και οργανωτική υποστήριξη των εταίρων του έργου με την δημιουργία  ειδικών υποστηρικτικών εργαλείων νομικής, διοικητική και λογιστικής φύσεως
 • την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων και κατευθυντήριων γραμμών που είναι απαραίτητα για την ομαλή εκτέλεση των δράσεων του έργου
 • τον προγραμματισμό  των αναγκαίων ενεργειών που είναι απαραίτητα για την ομαλή εκτέλεση των δράσεων του έργου και τη γραφειοκρατική και οικονομική ολοκλήρωσή του