Σύστημα Διαχείριση Δεξιοτήτων & Ανάπτυξης Ανθρ. Δυναμικού

Σκοπός του Συστήματος, είναι να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων, για συστηματοποίηση των οργανωτικών λειτουργιών που αφορούν:

  • στον Προγραμματισμό του Ανθρώπινου Δυναμικού: με τη δημιουργία και υλοποίηση πλάνων για την κατάλληλη στελέχωση βάσει του εντοπισμού και της κάλυψης των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών σε θέσεις εργασίας και προσωπικό
  • στην Κατάρτιση Εισαγωγική και Συνεχιζόμενη: με τη δημιουργία πλάνων κατάρτισης για την απόκτηση και διατήρηση των αναγκαίων δεξιοτήτων – ικανοτήτων

Το Σύστημα υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:

  • Αποτύπωση και διαχείριση των χαρτογραφημένων εταιρικών ικανοτήτων
  • Διαδικασία ανάλυσης και αποτύπωση Θέσεων Εργασίας
  • Διαδικασία ανάλυσης, αποτύπωση και διαχείριση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
  • Διαδικασία διάγνωσης Αναγκών Επιχείρησης
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού
  • Διαδικασία επιλογής νέου προσωπικού
  • Διαδικασία διάγνωσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των ενεργειών εκπαίδευσης